PENGENALAN

KAJIAN KEPERLUAN

Berbeza daripada Projek InSPIRE pertama, Projek InSPIRE II telah dimulakan dengan Kajian Keperluan yang telah dijalankan pada tahun 2008. Kajian tersebut telah dijalankan di 3 buah sekolah iaitu SK Sambah, Tamparuli; SK Loktuhog, Banggi dan SK Kg.. Tetabuan.  Kajian Keperluan berfokus kepada 2 aspek utama:

 i.       Pengurusan Sekolah

ii.      Mata Pelajaran Utama: Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains.

g2

 

DAPATAN KAJIAN KEPERLUAN

 

 

pic1PENGURUSAN SEKOLAH
 
 
 
 • guru yang sama menjawat pelbagai jawatan;
 • aktiviti akademik komprehensif kepada murid tahun enam sahaja;
 • kurang penglibatan ibu bapa;
 • pelaksanaan kokurikulum akademik terhad;
 • kurang bimbingan murid dalam aspek akademik dan pembangunan diri;
 • peruntukan kewangan terhad.

 

 

 

BAHASA MALAYSIA
 
 
 
 • Prestasi pencapaian yang tidak seimbang:
-  kaki bukit menunjukkan penguasaan yang baik dalam kemahiran membaca (kefahaman) dan menulis
-  prestasi yang sederhana bagi sekolah kategori pedalaman/sungai
-  prestasi yang lemah keseluruhan calon kategori pulau

 

 

 

BAHASA INGGERIS 
 
 
Prestasi Bahasa Inggeris kebanyakan murid sangat minimu dan murid malu bertutur.
 
Pencapaian Ujian Diagnostik :
 • hanya seorang (1) daripada 105 murid lulus dengan memperolehi markah sebanyak 46%;
 • purata markah yang diperolehi kesemua murid (Tahun 3 & 5) adalah 9.60%, purata markah bagi murid tahun 3 adalah 13% dan bagi murid tahun 5 pula adalah 8.90%.

pic2 

 

 

pic3MATEMATIK
 
 
 
Tahap penguasaan Matematik secara keseluruhan murid adalah rendah:
 
 • tidak mempunyai idea tentang Matematik
 • hanya mampu menguasai pengetahuan asas Matematik yang melibatkan konsep nombor bulat dan operasi penambahan serta penolakan sahaja
 • murid didapati masih tidak berupaya untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan konsep Matematik dalam skop yang lebih luas
 • keupayaan murid hanya terbatas kepada penyelesaian masalah Matematik pada aras pengetahuan sahaja
 
 
 
SAINS
 
 
 
 • prestasi kemahiran proses sains (memerhati, mengkelas, menginferens, meramal) berada di bawah tahap memuaskan;
 • kemahiran proses meramal paling lemah terutamanya pada topik yang abstrak;
 • minat pembelajaran sains adalah positif terutama sekali dalam kalangan murid perempuan;
 • hasil pemerhatian dan temubual, halangan kepada pembelajaran sains adalah Bahasa Inggeris dan kekurangan sumber pengajaran;
 • pengajaran terhad kepada ‘chalk and talk’dan kurang melibatkan pengajaran di luar bilik darjah.

 

pic4